ΠΡΟΣ: Μέλη/Συνεταιριστές του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

H Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού του, σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στις 13 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα Νικολάου Μάρτη στο Διοικητήριο Καβάλας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση της μη προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση. Εάν δεν υπάρχει και πάλι η προβλεπόμενη απαρτία, βάσει καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί τελικώς στον ίδιο χώρο, μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, με όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7), δίχως άλλη πρόσκληση. 

Τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα της ημερήσιας διάταξης επισυνάπτονται.

Πρόσκληση (pdf)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», καλεί ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης, για την πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών-τριων γενικών καθηκόντων (ΥΕ), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί επτάωρο (7ωρο) ημερησίως, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ:

Όλες/Όλοι οι υποψήφιες/υποψήφιοι που θα αιτηθούν για τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα κληθούν να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την πραγματοποίηση συνέντευξης επιλογής προσωπικού από την Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Η Τριελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, συνεδριάζει, ελέγχει και πραγματοποιεί αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα αξιολόγησης, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.) που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση), κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα κ.ά.), οικογενειακά κριτήρια (άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, γονείς ή τέκνα από μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες κ.ά.) καθώς και εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, ωφελούμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα κ.ά.) και, τέλος, συμπληρώνει το βαθμολόγιο για τον κάθε υποψήφιο.

Σημειώνεται ότι, σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των θέσεων εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, επιλέγονται μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας των ΚΟΙΣΠΕ (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές), ή/και ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή/και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Τέλος, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού συντάσσει καταλόγους με τους/τις επιτυχόντες/ούσες, με τους/τις επιλαχόντες/ούσες και με τους/τις απορριφθέντες/είσες, κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με την τελική βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου. Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με πλήρη εφαρμογή κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. κριτήρια

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Προθεσμία υποβολής φακέλου/αίτησης: από την Τετάρτη 01/03/2023 έως την Παρασκευή 10/03/2023, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ή καταθέσουν τα σχετικά ακολουθά έγγραφα,

  • είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com
  • είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), Γραφείο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει: ΠΡΟΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΚ

και θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα απολυτηρίων ή πτυχίων (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά και αποδεικτικά για τα επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. έγγραφα/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά από ΚΕ.Π.Α, κάρτες ανεργίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικά εφορίας κ.ά.), προσκομίζονται στην Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού σε φωτοτυπίες, κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού.

 

Με τιμή

Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΑΚ (pdf)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (pdf)

 

Ακολουθήστε μας