Ιστορικό Ίδρυσης

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η πρώτη θεσμοθετημένη μορφή στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Καβάλας (ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας).

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2011 με βάση το Ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Σημειώνεται ότι ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι εγγεγραμμένος και στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας (Ν.4430/2016).

Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα, αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και η έδρα του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας βρίσκεται στο Ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Ακολουθήστε μας