Καταστατικό

Αντικείμενο δραστηριότητας

Με βάση το καταστατικό του, ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγική, καταναλωτική, εμπορική, προμηθευτική, μεταφορική, τουριστική, οικοδομική, πιστωτική, αναπτυξιακή, κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική μονάδα και να αναπτύσσει ταυτόχρονα οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα όπως αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του Σχέδιο, ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας έχει ως στόχους να αναλάβει επιχειρηματικές δράσεις όπως τη λειτουργία θερμοκηπίου, τη λειτουργία καταστήματος πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, τη λειτουργία συνεργείου καθαριότητας, τη λειτουργία χώρου parking, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη λειτουργία βιβλιοδετείου κ.ά.

Δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους (μέλη):

  1. Ασθενείς και Ψυχικά Πάσχοντες
  2. Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
  3. Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς

Η δυνατότητα ανανέωσης της συνεταιρικής σχέσης με την εγγραφή νέων μελών και συγκρότησής τους με κριτήρια επιχειρησιακά και βιωσιμότητας, διαγράφει έναν εντελώς καινοτόμο και πρωτότυπο χαρακτήρα όσον αφορά την εταιρική σχέση. Ειδικότερα, ασθενείς, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αποκλεισμένοι για χρόνια από την αγορά εργασίας λόγω ψυχιατρικών ή ψυχολογικών διαταραχών, καλούνται να συνδράμουν στη βιωσιμότητα αυτής της επιχείρησης, όπου μέτοχοι σε μεγάλο ποσοστό είναι οι ίδιοι. Συνεταίροι είναι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που συμπορεύονται με κοινό σκοπό την εργασιακή επανένταξη και κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων. Παράλληλα, οι δημόσιοι και οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που συμμετέχουν στο συνεταιριστικό σχήμα του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας και οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας, ενώθηκαν για το κοινωνικό συμφέρον που θα προκύψει από την ανάπτυξη των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής

Από την υλοποίηση της δραστηριότητας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας επιτυγχάνεται η πρόσληψη και η εργασιακή (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχικά προβλήματα αλλά και του γενικού πληθυσμού καθώς και η συμβολή του ΚΟΙΣΠΕ στους στόχους της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στην προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας ευπαθών και ευάλωτων ατόμων, στην ανάπτυξη της απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων και στην τοπική ανάπτυξη, καταπολεμώντας έμπρακτα τις διακρίσεις και προωθώντας την ισότητα.

Τρόπος διανομής κερδών

Με βάση το καταστατικό του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών. Ειδικότερα, τα μισά καθαρά κέρδη διανέμονται κατ' αναλογία των υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων και τα υπόλοιπα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμέτοχη των μελών της πρώτης κατηγορίας (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1α του καταστατικού) στις εργασίες του συνεταιρισμού. Η ποσοστιαία αυτή συμμέτοχη καθορίζεται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβούλιου. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται είτε από το έκτακτο αποθεματικό είτε με επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους και, αν αυτό δεν επαρκεί, από το τακτικό αποθεματικό. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την γενική συνέλευση και τα μελή επιβαρύνονται κατ’ αναλόγια των συνεταιριστικών τους μερίδων.

Ακολουθήστε μας