Επιχειρηματικό Σχέδιο

Εμπορικός Προσανατολισμός

Ο εμπορικός προσανατολισμός του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι η επιλογή των καταλληλότερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα αποβλέπουν αφενός στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και οικονομική ένταξη των ψυχικά πασχόντων, συμβάλλοντας παράλληλα στην θεραπεία τους και, αφετέρου, στη δημιουργία μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία θα εξασφαλίζει την μακρόχρονη πορεία της με κριτήρια επιχειρησιακά και βιωσιμότητας.

Κοινωνική Καινοτομία

Η Κοινωνική Καινοτομία του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι ότι αναπτύσσει δραστηριότητες που διέπονται από κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και από μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και τους οικονομικούς προσανατολισμούς των ιδίων των χρηστών. Η δυνατότητα ανανέωσης της συνεταιρικής σχέσης με την εγγραφή νέων μελών και συγκρότησής τους με κριτήρια επιχειρησιακά και βιωσιμότητας, διαγράφει έναν εντελώς καινοτόμο και πρωτότυπο χαρακτήρα όσον αφορά την εταιρική σχέση.

Για πρώτη φορά στον Νομό της Καβάλας επιχειρήθηκε η σύσταση Κοινωνικού Συνεταιρισμού, δηλαδή η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, με εταίρους:

 1. Aσθενείς και Ψυχικά Πάσχοντες
 2. Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
 3. Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς,

η οποία εταιρική σχέση χαρακτηρίζεται από την καινοτομία της.

Ειδικότερα, ασθενείς, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αποκλεισμένοι για χρόνια από την αγορά εργασίας λόγω ψυχιατρικών ή ψυχολογικών διαταραχών, καλούνται να συνδράμουν στη βιωσιμότητα αυτής της επιχείρησης, όπου μέτοχοι σε μεγάλο ποσοστό είναι οι ίδιοι. Συνεταίροι είναι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που συμπορεύονται με κοινό σκοπό την εργασιακή επανένταξη και κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων.

Παράλληλα, οι δημόσιοι φορείς που συμμετέχουν στο συνεταιριστικό σχήμα του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας και οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, οι Δήμοι του Νομού, η Ιερά Μητρόπολη Καβάλας κ.ά., ενώθηκαν για το κοινωνικό συμφέρον που θα προκύψει από την ανάπτυξη των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας. Η συνένωση και μόνο όλων των προαναφερθέντων κατηγοριών - μελών συνιστά τον καινοτόμο χαρακτήρα.

Τρόποι εξεύρεσης πόρων

Τα ιδρυτικά μέλη γίνονται μέλη των ΚΟΙΣΠΕ με την υπογραφή του καταστατικού. Η εγγραφή νέων μελών είναι πάντοτε ελεύθερη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Τα μέλη μπορεί να αποχωρήσουν από τους ΚΟΙΣΠΕ με γραπτή δήλωσή τους, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Κάθε μέλος εγγράφεται με μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα που καθορίζεται στο καταστατικό. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Το καταστατικό επιτρέπει την απόκτηση από κάθε μέλος έως πέντε προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Η τιμή της συνεταιριστικής μερίδας είναι πενήντα ευρώ (50,00 €). Η συνεταιριστική ιδιότητα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη των συνεταιρισμών σε τρίτους μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας.

Εκτός του κεφαλαίου από τις συνεταιριστικές μερίδες οι ΚΟΙΣΠΕ μπορούν να έχουν πόρους και από:

 • Επιχορήγηση από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.
 • Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) του Υπουργείου Υγείας.
 • Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. ή Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Εθνικούς Οργανισμούς, Διεθνής Οργανισμούς, Αναπτυξιακά Προγράμματα και Προγράμματα Επενδύσεων.
 • Κληροδοτήματα και Δωρεές.
 • Άσκηση δραστηριότητας των ΚΟΙΣΠΕ.
 • Εκμετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων κ.ά.

Δυνατότητες αξιοποίησης από τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας συμβάσεων με το Δημόσιο και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 και το νέο Ν. 4430/2016, οι ΚΟΙΣΠΕ και οι ΚοινΣΕπ έχουν πρόσβαση στο υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και μπορούν επίσης να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. Τέλος, οι ΚΟΙΣΠΕ και οι ΚοινΣΕπ μπορούν να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, τον ΟΑΕΔ και άλλους συναρμόδιους φορείς.

Επιπλέον, οι θεσμοθετημένες μορφές των ΚοινΣΕπ και οι ΚΟΙΣΠΕ σύμφωνα με το Ν. 4019/2011 και το Ν. 4430/2016 δύναται να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, να έχουν πρόσβαση και στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης καθώς και μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης καθώς και να εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Νόμο (3908/2011) με τίτλο «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ή όπως ισχύει κάθε φορά.

Τα ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα για την δραστηριοποίηση της κοινωνικής οικονομίας σύμφωνα με το Ν. 4019/2011 και το Ν. 4430/2016 περιλαμβάνουν μέτρα στήριξης των ΚοινΣΕπ και των ΚΟΙΣΠΕ μέσω της διατήρησης των επιδομάτων και των συντάξεων για τα μέλη ευάλωτων ομάδων και προβλέπουν φορολογικές ελαφρύνσεις κατά την αναδιανομή των κερδών των ΚοινΣΕπ. Τα χρηματοδοτικά κίνητρα (εργαλεία), αποσκοπούν στην πρόσβαση των ΚοινΣΕπ και των ΚΟΙΣΠΕ στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο

Το κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι η υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής και επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων και της οικονομικής τους αυτάρκειας μέσω της δημιουργίας μονάδων οικονομικής δραστηριότητας που διέπονται από την μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες και παρακολουθούν και θα εξυπηρετούν τις διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και τους οικονομικούς προσανατολισμούς των ίδιων.

Επιχειρησιακή Κουλτούρα

Η φιλοσοφία για την ίδρυση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ήταν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του να δημιουργούν θέσεις εργασίας ειδικά για τους ψυχικά πάσχοντες και παράλληλα την οργάνωση υγιών κερδοφόρων επιχειρήσεων.

Αυτές οι επιχειρήσεις θα παράγουν και θα πωλούν πραγματικά προϊόντα σε μια πραγματική αγορά, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το προσωπικό σε κάθε δραστηριότητα θα είναι εκπαιδευμένο όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ειδικότερα, θα έχουν στην αρμοδιότητά τους μια ομάδα εργαζομένων - ασθενών, με την οποία θα γίνονται συναντήσεις και θα συζητείται η πορεία του καθενός στον εργασιακό χώρο, οι δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν, η εμπειρία που απολαμβάνουν.

Παράλληλα, σε κάθε δράση θα υπάρχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων που θα είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και την λειτουργία των δραστηριοτήτων.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εργαζόμενοι στους ΚΟΙΣΠΕ μπορούν να γίνουν τα μέλη μόνο ψυχικά πάσχοντες και επαγγελματίες υγείας που είναι εγγεγραμμένα μέλη καθώς και εργαζόμενοι, κυρίως άνεργοι με ψυχικά νοσήματα, που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη, ανάλογα με τη φύση της κάθε δράσης. Επιπλέον, σε ορισμένες δράσεις μπορούν και να απασχοληθούν εξειδικευμένες ειδικότητες εργαζομένων που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό για την ομαλή και άρτια λειτουργία ειδικών δράσεων.

Ακολουθήστε μας