Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ)» καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων καθαριότητας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ακόλουθες θέσεις:

  1. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τετράωρη απασχόληση, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ΜΟΘΕ  του Γ.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ στη Θεσσαλονίκη.
  2. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τρίωρη απασχόληση, Σάββατο, Κυριακή και αργίες, στη ΜΟΘΕ  του Γ.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ στη Θεσσαλονίκη.
  3. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τετράωρη απασχόληση, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ΜΟΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΨΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
  4. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τετράωρη απασχόληση, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ΜΟΘΕ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια – Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Απολυτήριο Δημοτικού ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί).

Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 30% των παραπάνω θέσεων και άνω, θα επιλεγούν για τις παραπάνω θέσεις μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές) ή ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από κανένα μεταδοτικό νόσημα. Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του προσωπικού καθώς οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε νοσοκομειακό χώρο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακα αξιολόγησης, ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.) που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, κ.ά.), οικογενειακά κριτήρια (άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, γονείς ή τέκνα από μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, κ.ά.), εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, ωφελούμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, κ.ά.) και επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα, στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα πρακτικά των προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου.

Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θα υπάρξει σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων και πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία υποβολής φακέλου: από την Δευτέρα  11/12/2023 έως την Παρασκευή 15/12/2023 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com

Μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:

Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), Παράρτημα ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (υπόψη: κας Ενίσογλου Σοφίας).

O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει:

ΠΡΟΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΑΝΑ.

και θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τους (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο).

Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία σε όλους τους υποψήφιους για τις θέσεις, για την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω τέσσερις (4) θέσεις καθαριότητας, από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

 

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση πρόσληψης (doc)

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (doc)

Ακολουθήστε μας