Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού του, σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (ψηφιακή πλατφόρμα Zoom) και χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση της μη προβλεπόμενης απαρτίας (ψηφιακή πλατφόρμα Zoom), βάσει καταστατικού, η Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, με απομακρυσμένη συμμετοχή, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση. Εάν δεν υπάρχει και πάλι η προβλεπόμενη απαρτία (ψηφιακή πλατφόρμα Zoom), βάσει καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί τελικώς μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, με όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7), με απομακρυσμένη συμμετοχή, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom, δίχως άλλη πρόσκληση.

Η συμμετοχή των Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η διαπίστωση της απαρτίας για την έναρξή της και η συζήτηση επί όλων των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZΟΟΜ.

Παρακαλούνται όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι και υποψήφιες στις εκλογές για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, να το δηλώσουν στο e-mail του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (koispekavalas@gmail.com) το αργότερο έως τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.
Αναλυτικά τα θέματα ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πρόσκληση (pdf)

fotografia dimos kavalas koispe kavalas

 

Την Πέμπτη 08/07/2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Καβάλας κ. Θεόδωρου Μουριάδη με τον Πρόεδρο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας κ. Μιχαήλ Σωτηρίου και τα μέλη του ΚΟΙΣΠΕ κ. Αντώνιο Κώστα και κα. Σοφία Ενίσογλου. Συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας του Δήμου Καβάλας και του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της εργασιακής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευση Καβάλας ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) (με αρ. απόφασης κατακύρωσης 256/2020), καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων γενικών καθηκόντων (ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, επί πενθήμερη εργασία εβδομαδιαίως και επί οκτάωρο ημερησίως για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).

Αίτηση υποψηφιότητας (pdf).

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (pdf).

 

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού COVID-19, στο εξής θα γίνεται αποκλειστικά στο νέο νούμερο του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ: 251-1810130, καθώς και στο e-mail: koispekavalas@gmail.com.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2 και 6.2.2 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Handicrafts and social economy: Α driver for socially inclusive growth in the CB region» με ακρωνύμιο SocialCrafts στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής.

Αναλυτικά (pdf).

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας σε Κτίρια του Δήμου Καβάλας», καλεί για ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ για την κάλυψη 9 θέσεων εργασίας, για 3 μήνες για 6ωρη απασχόληση.

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (doc)

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (doc)

Ακολουθήστε μας