Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ασθενών» του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 3 άτομα, για 8ωρη απασχόληση, για 5 μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).

Αίτηση πρόσληψης (doc).

Δήλωση προσωπικών δεδομένων (doc).

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με μεγάλη επιτυχία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ήταν:

 1. Έγκριση ή μη, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί της εγγραφής νέων μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, για την εκπροσώπηση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΚοιΣΠΕ (ΠΟΚοιΣΠΕ).
 3. Απολογισμός Πεπραγμένων του 2018 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ενημέρωση για την πορεία, την επέκταση και την ολοκλήρωση των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας για το έτος 2018), μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής / Υποστηρικτικής Ομάδας.
 4. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (έγκριση οικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.
 5. Έγκριση ή μη, της Διανομής Κερδών ή Κάλυψης Ζημιών του έτους 2018.
 6. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων 2019 (επέκταση και ανάπτυξη νέων δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας για το έτος 2019) και του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής / Υποστηρικτικής Ομάδας.
 7. Έγκριση ή μη, του ειδικού αποθεματικού για τη συνέχεια του έργου της 2ης χρηματοδότησης από Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη δραστηριότητας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
 8. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης κατέδειξαν τα ακόλουθα:

 • Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2018, πραγματοποιήθηκαν από τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας σημαντικές συνεργασίες και έργα με Δημόσιους κυρίως φορείς, όπως με το Υπουργείο Υγείας, με τις ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ της ΠΑΜΘ, με τους τομείς ΕΚΑΒ Καβάλας, Δράμας, Σερρών, με το Δήμο Καβάλας, με το Δήμου Νέστου, με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" καθώς και με άλλους δημόσιους Φορείς και ΝΠΔΔ, για την επίτευξη της κοινωνικής αποστολής και της κοινωνικής στόχευσης του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση σημαντικών και βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, με αποτέλεσμα ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας να καλύψει ανάγκες και να στηρίξει την αναβάθμιση των υπηρεσιών των παραπάνω φορέων με ταυτόχρονη τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 • Σε διάφορες περιόδους του έτους 2018, δημιουργήθηκαν ή και διατηρήθηκαν στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας συνολικά σαράντα εννέα (49) θέσεις εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου) από τις οποίες δεκαεπτά (17) (ποσοστό 34,69%) θέσεις εργασίας ανήκουν στη Α' κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Άτομα με Αναπηρία, Μειονεκτούσες Ομάδες).
 • Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας διαθέτει από τον Ιούλιο του 2018 πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στις υπηρεσίες του.
 • Οι δραστηριότητες του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας διέπονται από κοινωνική υπευθυνότητα και κοινωνική αλληλεγγύη και από μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες εξυπηρετούν τις διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και τους οικονομικούς προσανατολισμούς κυρίως των ατόμων που ανήκουν στη Α' κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Άτομα με Αναπηρία, Μειονεκτούσες Ομάδες).
 • Οι οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας παρέχουν με ακρίβεια και σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο που εφαρμόζεται πανελλαδικά, τα δεδομένα της χρήσης.
 • Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι σύννομα και έγκυρα.
 • Οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού, σας καλούν στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Αναλυτικά (pdf).

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχτηκαν και παρακολούθησαν την επιτυχημένη εκδήλωση του Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ τοπικοί φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), καθώς και εκπρόσωποι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Σάββατο 30/03/2019 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.

Περισσότερα...

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στα τμήματα Προσχολικής αγωγής του ΝΠΔΔ» της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας του Δήμου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 16 άτομα, για 4 μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Πρόσκληση θέσεων εργασίας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας για τη δημοτική κοινωνική αλληλεγγύη (pdf)

Αίτηση (doc)

Δήλωση συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων ΚοιΣΠΕ Καβάλας (doc)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» του έργου SoSEDEE

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρέχει δωρεάν ένα νέο εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον τομέα της «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης OPEN eCLASS του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE”, το οποίο χρηματοδοτείται με ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας (ΠΣ) InterregV-A Greece Bulgaria 2014 – 2020.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή με απλό και κατανοητό τρόπο των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση συνοδεύεται από πιστοποιητικό επιμόρφωσης «Κοινωνικού Επιχειρηματία».

Ο πυρήνας του προγράμματος αποτελείται από διαδικτυακές διαλέξεις καθώς και βιωματικές ευκαιρίες μάθησης. Περιλαμβάνει 4 εβδομάδες εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία (από 19/11/2018 μέχρι 17/12/2018) και 5 εβδομάδες εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες από Ελλάδα (από 19/11/2018 μέχρι 21/12/2018). Οι συμμετέχοντες από Ελλάδα θα παρακολουθήσουν σεμινάρια βιωματικής μάθησης την 5η εβδομάδα [1] .

Στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν 30 Έλληνες και 30 Βούλγαροι, οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ομάδες στόχου: α) μακροχρόνια άνεργοι και επαγγελματικά και οικονομικά αδύναμες ομάδες από το Δήμο Gotse Delchev και τις δομές των Παιδικών Χωριών SOS, β) ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου [2], β) υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες, σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γ) εν δυνάμει κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Βασικό κριτήριο είναι οι συμμετέχοντες να προέρχονται από τη διασυνοριακή περιοχή του ΠΣ Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020 [3]. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας (οι πρώτοι που θα δηλώσουν ενδιαφέρον σε κάθε ομάδα).


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, 16.00μμ

Πληροφορίες: Τηλ: +30 2510 211063, E-mail: sosedeeproject@gmail.com


Κατεβάστε εδώ το σύντομο και αναλυτικό ενημερωτικό του εκπαιδευτικού προγράμματος και την αίτηση συμμετοχής.

SOSEDEE Ενημερωτικό Δελτίο (pdf)

SΟSEDEE Αίτηση Συμμετοχής (doc)


[1] Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Καβάλα θα καλυφθούν από το έργο SoSEDEE

[2] ΑμεΑ, άνεργοι, πάσχοντες, ρομά, μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας, πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

[3] Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλυαν, Καρτάλι και Χάσκοβο

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας