Προφίλ

Καλώς ορίσατε στο ΚοιΣΠΕ Καβάλας

Μιχάλης Σωτηρίου

Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Ο ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης τομέα Ψυχικής Υγείας) Νομού Καβάλας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2011 με βάση τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η Έδρα του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας βρίσκεται στο Δήμο Καβάλας και ως χώρος στέγασης ορίστηκε ο χώρος του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Σίλα, Τ.Κ. 65500, Καβάλα.

 

Σκοπός του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας συστήθηκε ώστε να επιδιώξουν οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική τους ένταξη και την οικονομική τους αυτάρκεια μέσω, πάντα, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές διέπονται από κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και από μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και τους οικονομικούς προσανατολισμούς των ιδίων των χρηστών.

Εταίροι (μέλη) του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Ασθενείς και Ψυχικά Πάσχοντες

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς

Ακολουθήστε μας