Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας «Ανάπτυξη Δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας», καλεί για πρόσληψη τρία (3) άτομα, με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης έως ένα (1) έτος.

Αναλυτικά (pdf)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ασθενών» του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 3 άτομα, για 8ωρη απασχόληση, για 5 μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).

Αίτηση πρόσληψης (doc).

Δήλωση προσωπικών δεδομένων (doc).

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας του Δήμου Καβάλας (σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. - αρ. απόφασης 67-18/03/2019) καλεί για πρόσληψη 14 άτομα, για 4 μήνες, σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.

Mε τιμή,
Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (doc)

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (doc)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στα τμήματα Προσχολικής αγωγής του ΝΠΔΔ» της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας του Δήμου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 16 άτομα, για 4 μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Πρόσκληση θέσεων εργασίας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας για τη δημοτική κοινωνική αλληλεγγύη (pdf)

Αίτηση (doc)

Δήλωση συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων ΚοιΣΠΕ Καβάλας (doc)

Καβάλα, 20/09/2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας «Παροχή Υπηρεσιών μέσω Κοι.Σ.Π.Ε.: ενός (1) Τηλεφωνητή/τριας, ενός (1) Υπαλλήλου Γραφείου, ενός (1) Φύλακα Ασθενών, ενός (1) Κλητήρα και ενός (1) Υπαλλήλου Καθαριότητας», καλεί για πρόσληψη 5 άτομα για 5 διαφορετικές θέσεις εργασίας με τα ακόλουθα προσόντα:

pdf

Ολόκληρη η  πρόσκληση

 

 

doc

 Αίτηση

 

 

Σημειώνεται ότι, για την Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, θα ληφθεί υπόψη και η σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της κάθε αιτούμενης θέσης. Η αιτούμενη θέση/αντικείμενο εργασίας θα αναγράφεται στο άνω μέρος του εντύπου αίτησης πρόσληψης. Τυχόν βεβαιώσεις για επιπρόσθετα προσόντα μπορείτε να τα προσκομίσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,
Tο Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Καβάλα, 08/08/2018

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ν. Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. B2.9c.02 - 31/10/2017 Σύμβαση του επικεφαλής εταίρου “International Initiatives for Cooperation” και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ”INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, στο έργο με τίτλο "Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region" και ακρωνύμιο "SocialCrafts", του άξονα προτεραιότητας 4. “A Socially Inclusive Cross-Border Area”, της επενδυτικής προτεραιότητας 9c “Providing support for the social enterprises” και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (85% ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας (15% Εθνική Συμμετοχή) στο Πρόγραμμα "INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020".

pdfΟλόκληρη η  προκήρυξη (pdf)

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του συλλόγου,
Σμάραγδος Κρεμύδας

Ακολουθήστε μας