Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ)» καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων καθαριότητας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ακόλουθες θέσεις:

  1. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τετράωρη απασχόληση, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ΜΟΘΕ  του Γ.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ στη Θεσσαλονίκη.
  2. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τρίωρη απασχόληση, Σάββατο, Κυριακή και αργίες, στη ΜΟΘΕ  του Γ.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ στη Θεσσαλονίκη.
  3. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τετράωρη απασχόληση, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ΜΟΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΨΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
  4. Ένας/μία καθαριστής/στρια με τετράωρη απασχόληση, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ΜΟΘΕ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια – Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Απολυτήριο Δημοτικού ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί).

Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 30% των παραπάνω θέσεων και άνω, θα επιλεγούν για τις παραπάνω θέσεις μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές) ή ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από κανένα μεταδοτικό νόσημα. Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του προσωπικού καθώς οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε νοσοκομειακό χώρο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακα αξιολόγησης, ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.) που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, κ.ά.), οικογενειακά κριτήρια (άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, γονείς ή τέκνα από μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, κ.ά.), εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, ωφελούμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, κ.ά.) και επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα, στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα πρακτικά των προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου.

Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θα υπάρξει σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων και πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία υποβολής φακέλου: από την Δευτέρα  11/12/2023 έως την Παρασκευή 15/12/2023 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com

Μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:

Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), Παράρτημα ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (υπόψη: κας Ενίσογλου Σοφίας).

O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει:

ΠΡΟΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΑΝΑ.

και θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τους (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο).

Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία σε όλους τους υποψήφιους για τις θέσεις, για την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω τέσσερις (4) θέσεις καθαριότητας, από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

 

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση πρόσληψης (doc)

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (doc)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Νοσηλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Φροντίδας», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη ενός / μίας (1) νοσηλευτή-τριας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και τριών (3) οικογενειακών βοηθών (ΔΕ ή ΥΕ), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί πεντάωρο (5) ημερησίως για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (ΠΕ ή ΤΕ) :

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής από Α.Ε.Ι ή από Τ.Ε.Ι. ή από αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής).

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας.
  • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ (ΔΕ ή ΥΕ):

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Γυμνασίου ή  Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 30% των παραπάνω θέσεων και άνω, θα επιλεγούν για τις παραπάνω θέσεις μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές) ή ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακα αξιολόγησης, ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.) που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, κ.ά.), οικογενειακά κριτήρια (άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, γονείς ή τέκνα από μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, κ.ά.), εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, ωφελούμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, κ.ά.) και επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα, στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα πρακτικά των προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου.

Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θα υπάρξει σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων και πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία υποβολής φακέλου: από τη Παρασκευή 22 /09/2023 έως την Πέμπτη 28/09/2023 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 με 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com

ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:

Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), Παράρτημα ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας.

O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει:

ΠΡΟΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ.

και θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τους (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο)

Περαιτέρω δικαιολογητικά και αποδεικτικά (εκκαθαριστικά εφορίας, κάρτες ανεργίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά από ΚΕ.Π.Α, κ.ά.) προσκομίζονται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία σε όλους τους υποψήφιους για τις θέσεις, για την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω τέσσερις (4) θέσεις, από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας.

Με τιμή

Το Δ.Σ. του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (pdf)

Δήλωση προσωπικών δεδομένων (pdf)

 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», καλεί ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης, για την πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών-τριων γενικών καθηκόντων (ΥΕ), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί επτάωρο (7ωρο) ημερησίως, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ:

Όλες/Όλοι οι υποψήφιες/υποψήφιοι που θα αιτηθούν για τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα κληθούν να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την πραγματοποίηση συνέντευξης επιλογής προσωπικού από την Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Η Τριελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, συνεδριάζει, ελέγχει και πραγματοποιεί αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα αξιολόγησης, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.) που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση), κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα κ.ά.), οικογενειακά κριτήρια (άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, γονείς ή τέκνα από μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες κ.ά.) καθώς και εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, ωφελούμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα κ.ά.) και, τέλος, συμπληρώνει το βαθμολόγιο για τον κάθε υποψήφιο.

Σημειώνεται ότι, σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των θέσεων εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, επιλέγονται μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας των ΚΟΙΣΠΕ (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές), ή/και ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή/και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Τέλος, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού συντάσσει καταλόγους με τους/τις επιτυχόντες/ούσες, με τους/τις επιλαχόντες/ούσες και με τους/τις απορριφθέντες/είσες, κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με την τελική βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου. Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με πλήρη εφαρμογή κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. κριτήρια

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Προθεσμία υποβολής φακέλου/αίτησης: από την Τετάρτη 01/03/2023 έως την Παρασκευή 10/03/2023, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ή καταθέσουν τα σχετικά ακολουθά έγγραφα,

  • είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com
  • είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), Γραφείο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει: ΠΡΟΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΚ

και θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα απολυτηρίων ή πτυχίων (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά και αποδεικτικά για τα επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. έγγραφα/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά από ΚΕ.Π.Α, κάρτες ανεργίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικά εφορίας κ.ά.), προσκομίζονται στην Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού σε φωτοτυπίες, κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού.

 

Με τιμή

Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΑΚ (pdf)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (pdf)

 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων σιδερωτών-πλυντών ιματισμού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δέκα (10) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί εξάωρο ημερησίως για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Πρόσκληση (pdf)

Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (pdf)

Αίτηση Πρόσληψης (pdf)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020» για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 5 άτομα, για σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 31/12/2022), εξάωρη εργασία (08:00-14:00), από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα:

Περισσότερα...

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλαςστο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων γενικών καθηκόντων (εργάτης-τρια), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί επτάωρο ημερησίως για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

 

Περισσότερα...

Ακολουθήστε μας